Board of Directors


2018-2020:

President:
Devendra B. Hamal     604.782.4967     (devendrahamal@hotmail.com)

Vice-President:
Nagesh Baral     778.680.5094     (nageshbaral@gmail.com)

Treasurer:
Dev Adhikari     604.720.4502     (adhikaridev2000@yahoo.ca)

Director:
Kulraj Bhandari     250.692.0912     (bhandarikulraj@gmail.com)


2016-2017:
President:

Devendra Hamal     604.782.4967     (devendrahamal@hotmail.com)

Vice-President:

Nagesh Baral     778.565.1154     (nageshbaral@gmail.com)

Secretary:

Dinesh Adhikari    780.680.7716     (dinesh.adhikary@ubc.ca)

Treasurer:

Dev Adhikari     604.595.3380     (adhikaridev2000@yahoo.ca)

Directors:

Pashupati Paudel     778.927.2036     (paudel2005@gmail.com)

Kulraj Bhandari     250.692.0912     (bhandarikulraj@gmail.com)

 


2016:
President:

Parashar Malla     604.504.3644     (pmalla@shaw.ca)

Vice-President:

Devendra Hamal     604.782.4967     (devendrahamal@hotmail.com)

General Secretary:

Raju Ranjit    604.321.4443     (raranjit@hotmail.com)

Treasurer:

Dev Adhikari     604.595.3380     (adhikaridev2000@yahoo.ca)

Directors:

Nagesh Baral     778.565.1154     (nageshbaral@gmail.com)

Pashupati Paudel     778.927.2036     (paudel2005@gmail.com)

Prem Giri     604.396.4119     (premeverest@yahoo.com)

 


2015:
President:

Parashar Malla     604.504.3644     (pmalla@shaw.ca)

Vice-President:

Dev Adhikari     604.595.3380     (adhikaridev2000@yahoo.ca)

General Secretary:

Raju Ranjit    604.321.4443     (raranjit@hotmail.com)

Treasurer:

Nava Raj Koirala

Directors:

Ratna K. Shrestha

Anil Pradhan